Министерство на околната среда и водите
REACH » REACH в няколко стъпки

Не е необходима регистрация по REACH.


В такъв случай проверете какви са вашите задължения като потребител по веригата:

- REACH брошура

- Въпроси и отговори за REACH

- Регламент (EО) 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 за Регистрацията, Оценката, Разрешаването и Ограничаването на химични вещества (REACH).

          

ФАР Туининг Проект BG03-IB-EN-01 "Химикали"