Министерство на околната среда и водите
REACH » REACH в няколко стъпки

Наличие на препарат или продукт

Ако вие употребявате препарат, е необходимо да извършите проверка дали препаратът попада в обхвата на REACH. Напълно възможно е да се окаже, че е необходима регистрация за няколко вещества в препарата.


Внасям/произвеждам препарат.
Функцията му се определя по-скоро от химичния му състав от колкото от формата му.

Според член 3 препаратите са смеси или разтвори, които се състоят от две или повече вещества.

За разлика от тях продуктът е обект, чиято форма, повърхност или устройство определя функциите му в по-голяма степен, от колкото неговия химичен състав.

              ДА

 

Внасям/произвеждам продукт, при чиято предвидена употреба се отделя химично вещество

Според член 7 (1) веществата в продуктите са задължителни за регистрация, когато се отделят от продукта при нормални условия.

              ДА

 

Внасям/произвеждам продукт, при чиято предвидена употреба не се отделя химично вещество

              ДА


ФАР Туининг Проект BG03-IB-EN-01 "Химикали"