Министерство на околната среда и водите
REACH » REACH в няколко стъпки

Вещества, изключени от обхвата на REACH


Вашето вещество е включено в списъка на Приложение IV или Приложение V на регламента REACH

В Приложение IV и Приложение V на Регламента REACH са изброени отделни вещества и групи вещества, за които въз основа на досегашния опит се счита, че са безопасни за човека и околната среда. Затова за тези вещества се прави изключение от задължението за регистрация.

ДА

 

Веществото е регламентирано чрез други законови разпоредби

В член 2 са определени областите, засегнати от REACH. Вещества, които са включени в обхвата на други Регламенти или Директиви, няма да попадат в обхвата на REACH.

ДА

 

Веществото ще се влага единствено и само в продукти за растителна защита или биоциди

Според член 15 активните вещества и ко-формулантите, които се използват единствено и само в продуктите за растителна защита или биоциди и които са включени в съответните Директиви или Регламенти се считат за регистрирани.

ДА

 

Веществото е полимер, чиято мономерна единица е по-малко от 2 %

ДА

Веществото е класифицирано като отпадък

ДА

Никое от тези изключения не се отнася за веществото, което произвеждам/внасям

ДА


ФАР Туининг Проект BG03-IB-EN-01 "Химикали"