Министерство на околната среда и водите
REACH » REACH Навигатор

Навигатор

Не всеки производител, вносител или потребител на химични вещества ще бъде засегнат от регламента REACH. Отговорете на следните въпроси, за да си изясните в няколко стъпки дали и по какъв начин Ви засяга REACH.

Можете да използвате и Навигатор, създаден от Европейската Агенция по химикали.

Тази процедура следва Регламент (EО) 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).


 

Произвеждам химично вещество в количества над 1 тон на година

              ДА               НЕ
 

Внасям химично вещество в количества над 1 тон на година

              ДА               НЕ
 

Преработвам химично вещество в количества над 1 тон на година

              ДА               НЕ
 

Внасям препарати или продукти в количества над 1 тон на година

Според REACH вещества, които се произвеждат в количества над 1 тон на година са задължителни за регистрация (член 6). Това важи както за веществата сами по себе си, така и за препарати или вещества в състава на продукти.

              ДА               НЕ
 


ФАР Туининг Проект BG03-IB-EN-01