Министерство на околната среда и водите
REACH » Ръководства

Ръководства за:

Прилагане на Приложение V на REACH  

Изготвяне на Информационен лист за безопасност 

ново Ръководство за информационните листове за безопасност

Обмен на данни (предварителна регистрация)  

Регистрация   

Потребители по веригата  

Вещества в изделия      

Идентифициране и обозначаване на вещества  

Отпадъци и възстановени вещества   

 Ръководсто за междинни продукти

Междинни продукти      

Дефиниция на междинни продукти съгласно споразумението между Комисията, държавите-членки и ECHA, постигнато на 4 май 2010 г.

Мономери и полимери      

Научноизследователската и развойна дейност (SR&D) и Научно-изследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (PPORD)   

Ръководство "Как да направите регистрация като член на съвместно подаване"

Ръководство за потребители на IUCLID5 

Въпроси и отговори относно запитвания и идентифициране на вещества

Ръководство за подаване на данни: Част 2 - Как да изготвим и подадем досие за запитване

Ръководство за прилагане на REACH от циментовата индустрия

Ръководство на Eurofer за металургичната индустрия

 

Указания за провеждане на контролна дейност по прилагането на Регламент 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Методически указания за прилагане и налагане на законодателството в областта на опасните химични вещества и препарати

Ръководство за складиране на химични вещества и препарати  немски / български език


ФАР Туининг Проект BG03-IB-EN-01