Министерство на околната среда и водите
REACH » Законодателство

Текст на Регламент REACH       

Регламент (EО) 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), установяващ Европейска Агенция по Химикали, изменящ Директива 1999/45/EО и отменящ Регламент (EEО) 793/93 на Съвета и Регламент (EО) 1488/94 на Комисията, а също и Директива на Съвета 76/769/EEО и Директиви на Комисията 91/155/EEО, 93/67/EEО, 93/105/EО и 2000/21/EО.

Консолидиран вариант

Неофициален консолидиран текст от 20 февруари 2009 г.     


Поправка от 5 февруари 2009       

Поправка на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и  ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО)№ 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията

 Изменения на текста на Регламента REACH

Регламент (ЕО) № 1354/2007 на Съвета от 15 ноември 2007 година за адаптиране на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), във връзка сприсъединяването на България и Румъния   

Регламент (ЕО) №1272/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на Директиви 67/548ЕИО и 1999/45/ЕО за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006     

 Изменения на приложенията на Регламента REACH

 Приложение I:

Регламент (ЕО) 252/2011 на Комисията от 15 март 2011 за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), по-специално на приложение I

Приложение II:

Регламент (ЕС) № 453/2010 на Комисията от 20 май 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)    

Приложения IV и V

Регламент (EО) № 987/2008 на Комисията за изменение на Регламент (EC) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на Приложения IV и V (ОВ, бр. L 268, стр. 14 от 9.10.2008)     

Поправка Регламент (EО) № 987/2008 на Комисията за изменение на Регламент (EC) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на Приложения IV и V (ОВ, бр. L 260, стр. 22 от 2.10.2010)   

Приложение XI:

Регламент (ЕО) № 134/2009 на Комисията за изменение на Регламент (EC) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на Приложение XI     

Приложение XIII:

Регламент (ЕО) 253/2011 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), по-специално на приложение XIII

Приложение XIV:

Регламент (ЕО) 143/2011 на Комисията от 17 февруари 2011 година за изменение на Приложение XIV на Регламент REACH

Поправка от 24 февруари 2011

Поправка на Регламент (ЕО) № 143/2011 на Комисията от 17 февруари 2011 за изменение на Приложение XIV към REACH. Променят се крайният срок за получаване на заявления за разрешаване и датата на забрана в таблицата в приложението към регламента.

Приложение XVII:

Регламент (ЕО) № 552/2009 на Комисията от 22 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII

Регламент (ЕС) № 276/2010 на Комисията от 31 март 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (дихлорометан, масла за лампи и течности за запалване на барбекю и органокалаени съединения)        

Регламент (ЕС) № 494/2011 от на Комисията от 20 май 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (кадмий)

Поправка на Регламент (ЕС) № 494/2011 от на Комисията от 20 май 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (кадмий)

Регламент (ЕО) № 207/2011 на Комисията от 2 март 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (дифенилетер, пентабромо дериват и PFOS)

Регламент (ЕО) № 366/2011 на Комисията от 14 април 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (Акриламид)

Прилагащо законодателство

Тестови методи:

Регламент (ЕО) № 440/2008 на Комисията от 30 май 2008 година за определяне на методи за изпитване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)     

Регламент (ЕО) № 761/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за изменение с цел адаптиране към техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 440/2008 за определяне на методи за изпитване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)    

Регламент (ЕС) № 1152/2010 на Комисията от 8 декември 2010 година за изменение, с цел адаптиране към научно-техническия прогрес, на Регламент (ЕО) № 440/2008 за определяне на методи за изпитване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

Такси:

Регламент (ЕО) № 340/2008 на Комисията от 16 април 2008 година относно таксите и плащанията, дължими на Европейската агенция по химикалите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)                       

ново Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

REACH - История


ФАР Туининг Проект BG03-IB-EN-01