Министерство на околната среда и водите
REACH Helpdesk » Въпроси и отговори
4. Изключителен представител           

4.1 Кой може да определи изключителен представител?

В съответствие с чл. 8(1) от REACH физическо или юридическо лице, което:

- произвежда вещество (за употреба в самостоятелен вид, в препарати или в изделия),

- формулира препарати, или

- ако веществата в неговото изделие трябва да се регистрират или

- произвежда изделия извън Европейския съюз, може да определи изключителен представител, установен в Европейския съюз, който да регистрира техните вещества, внасящи се в Общността. Изключителният представител ще изпълнява всички задълженията на вносител относно изискванията за регистрация (Глава II от Регламента). Повече информация за изключителен представител е дадена в Ръководството за Регистрация (раздел 1.5.3.4. – Изключителен представител на производители извън Европейския съюз). 

4.2 Кой може да бъде определен за изключителен представител?

Компания, установена извън Европейския съюз (която може да назначи изключителен представител виж т. 4.1) по взаимно съгласие може да определи физическо или юридическо лице, установено в Европейската Общност, което да действа като негов изключителен представител. Съгласно чл. 8 (2) от Регламента изключителният представител ще изпълнява всички задължения на вносител. По тази причина него се изисква да има достатъчно опит и квалификация в практиката с вещества и информацията свързана с тях. Повече информация е дадена в Ръководство за Регистрация (раздел 1.5.3.4. – Изключителен представител на производител, установен извън Общността). 

4.3 Какво се има предвид “достатъчно опит и квалификация” по отношение на изключителния  представител?

Не съществуват подробни изисквания или критерии за това какво е “достатъчно опит и квалификация в практиката с вещества и информацията свързана с тях”, освен тези, заложени в чл. 8(2) на Регламента.

4.4 Има ли специални процедури за посочване на изключителен представител?

Определянето на изключителен представител е въпрос на взаимно съгласие между производител извън Европейската Общност и физическото или юридическо лице, установено в Общността, посочено за изключителен представител. Необходимо е производителите, установени извън Общността, да изпратят писмо до изключителния представител, потвърждаващо определянето му като такъв, който трябва да разполага с този документ в случай на проверка от страна на контролните органи на съответната страна членка. Такова писмо не е необходимо да се изпраща до Агенцията. Препоръчително е при съставяне на регистрационното досие в IUCLID 5 изключителният представител да приложи писмото за назначаването му в полето “Официално определен от производител извън ЕС” (“Official assignment from non EU manufacturer”) в раздел 1.7. Повече информация за задълженията на изключителния представител е дадена в Ръководството за регистрация (раздел 1.5.3.4.).

Производителят извън Общността трябва да информира вносителите в същата верига на доставки за определянето на изключителен представител в съответствие с чл. 8 (3) на REACH. Тези вносители се считат за потребители надолу по веригата.

4.5. Може ли изключителен представител да представлява повече от една компания?

Да, изключителен представител може да представлява една или няколко компании извън Европейския съюз, които произвеждат вещества, формулират препарати или произвеждат изделия, дори и по отношение на едни и същи вещества. Повече информация относно задълженията на изключителния представител ще намерите в Ръководството за Регистрация (раздел 1.5.3.4. "Изключителен представител на производител, установен извън Общността”). 

4.6 Как може “производител извън ЕС” да помогне на изключителния си представител или на вносители, да подготвят регистрация?

Вносителят или изключителният представител е отговорен за подаване на регистрационно досие или предварителна регистрация, за да се възползва от удължените крайни срокове за регистрация на въведени вещества (phase-in). За да ги подпомогне в дейностите им съгласно REACH, “производителят извън ЕС” може да пожелае да бъде известяван относно информационните изисквания, определени от REACH и да започне да събира съответната информация. Това може да включва правилно определяне (CAS или EINECS/ELINCS/NLP номер), наименоване на веществото и информация за неговия състав. Това е подробно обяснено в Ръководството за идентифициране и обозначаване на вещества. “Производителят извън ЕС” може също да помогне в предоставянето на цялата налична информация относно характерните свойства на веществата (виж приложения VII – XI на REACH). Тези подпомагащи мерки на “производителя извън ЕС” не освобождават изключителния представител или вносителя от задължението да изпълнят изискванията на REACH. Повече информация за “производител извън ЕС” може да откриете на адрес: http://echa.europa.eu/about/form_reach/form_not_eu_location_en.asp

4.7 Необходимо ли е да посоча в регистрационното досие идентичността на производителя, установен извън ЕС, който представлявам като Изключителен Представител?

Изключителният Представител трябва да е в състояние да документира кого представлява (т.е. наименованието на производителя извън ЕС трябва да се посочи в раздел 1.7 на IUCLID) и е препоръчително в този раздел да приложи документа от производителя, определящ го като Изключителен Представител. Не е задължително тази информация да бъде включена в регистрационното досие, но трябва да се представи пред контролните органи при поискване. На Изключителния Представител се препоръчва също така да приложи и “списъкът с вносители” в раздел 1.7 на IUCLID.

 

4.8 Регистрирал съм вещество като Изключителен Представител (ИП) на производител, установен извън ЕС. Промяна по отношение на вносителите поражда ли необходимост от актуализация на регистрацията и ще се заплаща ли такса за тази актуализация?

Промяната на вносителите на вещество, доставяно от неевропейски производител, определил ИП да регистрира това вещество, не води до задължение да се актуализира списъка с вносителите, приложен в раздел 1.7 на IUCLID 5 досието. Съгласно чл. 8 (2) на REACH обаче, ИП е задължен да поддържа налична и актуална информация за внесените количества вещество и за клиентите, на които са продадени.

Информация за вносители може да бъде докладвана в раздел 1.7 на IUCLID. Как да се направи това е разяснено в Наръчника за подаване на данни, Част 5, раздел 4.1.7. Актуализацията на списъка с вносителите не изисква заплащане на такса.     

5. Предварителна регистрация

5.1 съединен с 5.2

5.2 Възможно ли е да се възползваме от специфичните разпоредби за въведени вещества, ако не са преминали предварителна регистрация до 01.12.2008г.?

За да се възползват от удължените крайни срокове за регистрация, въведените вещества трябва да бъдат предварително регистрирани в периода от 1 януари до 1 декември 2008 г. В случай на производство или внос на вещество в количества от и над 1 т/г. за пръв път след изтичане на крайния срок за предварителна регистрация (1 декември 2008 г.), все още може да се подаде такава. В този случай производителят или вносителят може да се възползва от удължените крайни срокове за предварителна регистрация на въведени вещества дори и да не я е подал в рамките на определения период. Съгласно чл. 28 (6) на REACH, потенциални регистранти, които произвеждат или внасят въведено вещество в количества от 1т/г или повече за пръв път след изтичане на крайния срок за предварителна регистрация (01.12.2008г.), трябва на направи предварителна регистрация в рамките на 6 месеца след първото производство или внос, преминаващо прага от 1т/г., но не по-късно от 12 месеца. преди съответния краен срок за регистрация. Потенциалните регистранти, следователно ще трябва да подадат своите предварителни регистрации преди 01.12.2009 г., 01.06.2012 г. или 01.06.2017 г. в зависимост от тонажни прагове, както е описано в раздел 3.6 на ръководството за обмен на данни.

Същите изисквания се прилагат и за въведени вещества, които подлежат на регистрация и се използват при производството на изделия или се внасят в изделия  за пръв път.

5.3 Аз осъществявам производство или внос за първи път. Как мога да направя предварителна регистрация на моите вещества и има ли формат, с който трябва да се съобразя?

Късна предварителна регистрация може да бъде подадена единствено през REACH-IT порталът чрез директно въвеждане на информацията в REACH-IT (директно попълване в мрежата). Наръчникът за потребители на REACH-IT от индустрията – част 4 дава указания стъпка по стъпка как да се направи предварителна регистрация, директно попълвайки данните в мрежата.

5.4 Каква е таксата за предварителна регистрация? 

Няма такса за предварителна регистрация. Въпреки това, съгласно чл. 74 на Регламента, установяващ специфични изисквания за таксите, ще има такса за регистрация. За повече информация вижте въпрос 6.7.    

5.5 Как е възможно да се разбере дали едно вещество е преминало предварителна регистрация?

Съгласно чл. 28 (4) на регламента, Агенцията публикува на страницата си списък с предварително регистрирани вещества. Този списък не посочва самоличността на извършилите предварителна регистрация. За да установят дали дадено вещество е било предварително регистрирано за определена верига на доставки, потребител по веригата трябва да изправи запитване към своя доставчик или към други участници нагоре в неговата верига на доставки.

 Начало


ФАР Туининг Проект BG03-IB-EN-01