Министерство на околната среда и водите
REACH helpdesk » Въпроси и отговори
 Въпроси и отговори за REACH 

юни 2011 г.

 

1. Общи положения

1.1 Какво е REACH и къде мога да намеря повече информация?

REACH е краткото наименование на Регламент за Регистрация, Оценка, Разрешаване и Ограничаване на химикали, който влезе в сила на 01.06.2007г., за да хармонизира и подобри законодателната рамка за химикалите от Европейския съюз. Регламентът създава и Европейска Агенция по химикали (ECHA), която има централна координационна и изпълнителна роля в цялостния процес на регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване. Европейската Агенция по химикали (ЕАХ) е локализирана в Хелзинки, Финландия и ще управлява регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите, за да осигури съгласуваност на тези дейности в целия ЕС.

 • Регламентът REACH е публикуван Официален вестник на Европейския съюз.
 • За REACH –съдържа основна информация за Регламента.
 • Ръководства за REACH – осигуряват разяснителна и допълнителна информация за юридическия текст на Регламента. Ръководствата са на разположение на уеб-сайта на Европейската Агенция по химикали – секция Ръководства за REACH, като на този етап те са резултат на съвместни консултации между съответните заинтересованите страни и близко сътрудничество между Компетентните органи на Държави членки в ЕС, и Европейската комисия. Моля вижте най-актуализирания списък на всички ръководни документи.
 • Функция за търсене – позволява да търсите из наличните документи. Използвайки търсене по ключови думи ще бъдете насочени към подходящите раздели в ръководствата или секции в уеб-сайта на ЕАХ.
 • Навигатор – този инструмент ще ви помогне да идентифицирате специфичните си задължения по REACH.
 • REACH ITи IUCLID5:
  • IUCLID5 е софтуерен инструмент, които позволява да въвеждате, управлявате, съхранявате, съхранение и обмен на информация за характерните и опасни свойства на химичните вещества. В него е включено и Ръководство “Къде да въведа данните, изискващи се от Регламента REACH”. Той допълва хармонизираният образец, развит от OECD (Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, виж въпрос 5.3 и 6.6).
  • REACH IT ще осигури възможност компаниите да подават своите регистрационни досиета директно в мрежата. Това позволява също така ЕАХ и компетентните органи на държави-членки да преглеждат досиетата. Агенцията ще направи достъпна на своя сайт тази част от информацията, която не е конфиденциална. Повече информация за REACH IT и IUCLID5 е на разположение на сайта на ЕАХ.
 • Национални информационни бюра (REACH helpdesks) това са центровете за контакт във всяка държава членка на ЕС, когато търсите помощ относно REACH (за подробни детайли вижте въпрос т.1.5). Списъкът с националните информационни бюра за помощ е на разположение на сайта на ЕАХ и включва информация за услугите, които тези бюра осигуряват.
 1.2  Какво бе променено с  Коригендума за REACH от 29.05.2007г.?

Обект на коригендума за REACH от 29.05.2007г. са езикови редакции без да се правят промени в съдържанието на текста. Повечето от промените трябва да са приложими на други езици, освен английски. Една от промените бе в чл. 64(8) на Регламента, където беше коригирана печатна грешка: текстът в чл. 133(3) на Регламента относно процедурата по достигане на крайно решение за даване или отказване на разрешаване, беше коригиран на процедура на регулаторния комитет.       

1.3  заличен

1.4  Кой е отговорен за прилагането на REACH?

В съответствие с чл. 125 и 126 на Регламента REACH, до 01.12.2008г. държавите членки трябва да изготвят национални разпоредби и санкции при неизпълнение на задълженията по REACH. Препоръчваме ви да осъществите контакт със съответния компетентен орган по прилагането на REACH във вашата държава, за да научите повече за националните процедури по контрол, които се прилагат. Може също да осъществите контакт с митническите власти и националните информационни бюра (REACH helpdesks) за повече информация.  

1.5  С кого трябва да се свържа, ако имам въпрос за REACH?

Има няколко източника на разположение за помощ и информация:

 • Национални информационни бюра (REACH helpdesks) във всяка държава членка на ЕС – от тях ще получите съвет за отговорностите и задълженията ви по REACH. Те осигуряват помощ на съответния национален език относно условията на национално равнище (напр. национално законодателство, органи по прилагането му и др.). Съгласно чл. 124 на REACH националните информационни бюра трябва да започнат дейността си във всички държави членки от 01.06.2007г. Списъкът с информацията за контакти е на разположение на уеб-сайта на ЕАХ.
 • За консултация по отношение на изпълнение на задължения по Регламента, търговските и браншови асоциации, както и други организации са създали свои собствени информационни бюра, за да могат да осигурят специфична помощ за съответния индустриален сектор и продукти (пластмаси, минерали, минерални масла, бои), тъй като те са най-наясно със своята специфична терминология.
 • В допълнение ЕАХ осигурява помощ на компаниите, които ще регистрират вещество. Тя подпомага регистрантите с отговори на въпроси относно разпоредбите на Регламента, IUCLID5, REACH IT, както и за състоянието на подадените досиета. Въпреки че компаниите, установени в страните извън ЕИП нямат преки задължения по REACH, могат да се обръщат към Агенцията за информация относно регламента. Ако техните въпроси са свързани със специфични национални предпоставки, те могат да се обръщат към националните информационни бюра. Бе създадена и мрежа от националните информационни бюра за REACH, която има за цел да предоставя хармонизирана помощ в рамките на ЕС на производители, вносители, потребители по веригата и други заинтересовани лица, и по-специално на малки и средни предприятия.
2. Обхват

2.1 Прилага ли се регламентът REACH за вещества (в самостоятелен вид, в препарати или в изделия), произведени или внесени в количества под 1т/г?

Да, има няколко задължения съгласно регламента REACH. Изискване за регистрация има единствено за вещества, произведени или внесени в количества от 1 тон или повече на година за регистрант (виж Раздел 6 Регистрация). Ако тези вещества обаче са произведени или внесени в количества по-малки от 1т/г за регистрант, в случай, че попадат в обхвата на REACH, може да са приложими и други задължения. Задълженията, които могат да се прилагат независимо от тонажа включват задължения във връзка с употребата на веществото, ограничения, разрешаване, съобщаване на информация по веригата на доставки, като предоставяне на информационни листове за безопасност (ИЛБ). В помощ на определянето на вашите задължения е препоръчително използването на Навигатор”.

 2.2  Прилага ли се Регламентът за вещества, използвани в биоциди и продукти за растителна защита?

Активните вещества, използвани в биоцидни продукти се считат за регистрирани, като биоцидните продукти и техните съставки са покрити от Директива 98/8/ЕК (Директива за биоцидните продукти). Въпреки това, трябва да бъдат изпълнени няколко условия, за да може веществото да се възползва от това изключение. Тези условия са заложени в чл. 15(2) на Регламента и са разяснени е Ръководство за регистрация (раздел 1.6.5.1 – биоциди). Моля отбележете, че само количествата от активното вещество, използвани в биоцидни продукти се считат за регистрирани, но ко-формулантите, използвани в тези продукти, не се считат за регистрирани.  

Активните вещества, използвани в продукти за растителна защита се считат за регистрирани, като такива и техните съставки са покрити от Директива 91/414/ЕИО (Директива за продукти за растителна защита). Моля отбележете, въпреки че ко-формулантите са споменати в чл. 15(1) на Регламента, понастоящем те не отговарят на условията, заложени в този член. Ето защо, те не могат да се възползват от това изключение. Това е подробно разяснено Ръководство за регистрация (раздел 1.6.5.2 – продукти за растителна защита).

Важно е да се знае, че само количествата на активните вещества, използвани в биоцидни продукти и в ПРЗ се считат за регистрирани съгласно REACH. Ако веществото има употреба, различна от тази като активна съставка на биоциден продукт или ПРЗ, тогава изключението няма да се прилага към тази употреба и количеството на веществото, използвано за нея трябва да бъдат регистрирани. Примери за изчисляване на тонажа могат да бъдат намерени в Ръководство за регистрация (раздел 1.6.5.1 – биоциди и раздел 1.6.5.2 – продукти за растителна защита).  

2.3 Прилага ли се Регламентът за вещества, срещащи се в природата?

По принцип REACH се прилага за вещества, срещащи се в природата, както са определени в чл. 3(39) на Регламентът. Приложение V на регламента посочва, че следните вещества, срещащи се в природата, са изключени от задължение за регистрация, ако не са химично променени: минерали, руди, рудни концентрати, суров и обработен природен газ, суров нефт и въглища. Други вещества, срещащи се в природата са изключени от регистрация, ако не са химично променени и ако не отговарят на критериите за класифициране като опасни в съответствие с Директива 67/548/EИО; ако не са устойчиви, биоакумулиращи се и токсични, или много устойчиви и много биоакумулиращи се, съгласно критерии по приложение XIII на REACH, или ако не са определени съгласно чл. 59 (1) на REACH най-малко две години преди като вещества, пораждащи еквивалентна степен на безпокойство, както е определено в чл. 57 (е) на REACH. Терминът химично немодифицирани вещества е дефиниран в чл. 3 (40) на регламента.

Комисията измени приложение V на REACH с Регламент (ЕО) 987/2008 през октомври 2008 г. Допълнителни разяснения и основна информация за различните изключения в приложение V можете да намерите в Ръководство за прилагане на Приложение V. Въпрос 6.3.3 дава насоки за вещества, срещащи се в природата, получени чрез екстракция. За определени насоки по отношение на полимери, срещащи се в природата, може да се консултирате с раздел 3.2.1.3 на ръководството за мономери и полимери. 

2.4 Модифицираните вещества, произхождащи от изброените в Приложение IV, също ли са освободени от регистрация?

В съответствие с чл. 2 (7)(а) от REACH, веществата, изброени в Приложение IV, са освободени от задължение за регистриране, като този списък трябва да се актуализира от Европейската Комисия. Модифицирани вещества, получени от изброените в Приложение IV, също са освободени от регистрация, ако се покриват от същия EINECS номер.

Независимо дали модифицираните вещества са със същия EINECS номер като на не-модифицираните, вписването им в Приложението е въпрос на решение случай по случай.

Веществата, получени от физическа модификация на растителни масла например - соево масло (EINECS № 232-274-4; CAS № 8001-22-7) се покриват от същия EINECS номер. В сравнение с това, химическата им модификация (напр. хидрогениране) не се покрива от същия EINECS номер. За повече подробности, моля направете справка с чл. 3, определение т.40 на Регламента и Ръководството за Регистрация (раздел 1.6.4.3. – Вещества включени в Приложение IV).

2.5 Дали веществата, чиито частици са в нано размер попадат в обхвата на REACH?

Да, тяхното въздействие върху човешкото здраве и околна среда трябва да бъдат оценени съгласно разпоредбите на Регламента. Потенциалните регистранти първо трябва да отчетат дали имат задължения по Регламента, независимо от размера на веществата. След като се установи, че веществото попада в обхвата на REACH, по-детайлно разглеждане на разпоредбите на Регламента може да покаже, дали се прилагат различни изисквания в зависимост от промяната на свойствата на веществото, благодарение на размера на неговите частици.

2.6 Синтетичните аналози на вещества, срещащи се в природата, изключени ли са от регистрация в съответствие с чл. 2 (7) (б) и приложение V на REACH? 

Не. За да се възползват от изключението съгласно чл. 2 (7) (б) и точка 8 на измененото приложение V на REACH, веществата трябва да са срещащи се в природата, както е определено в чл. 3 (39) на регламента. Това включва вещества, получени от геоложки скали, растения, животни, микроорганизми и други. Тези вещества могат да бъдат обработени единствено по определени начини (напр. разтваряне във вода, флотация), определени в чл. 3 (39), което не включва химична преработка (чл. 3 (40)).

И тъй като синтетичните аналози на тези вещества, срещащи се в природата, не изпълняват тези критерии, всеки производител/вносител на тези вещества в количества от 1 т/г или повече, трябва да подаде регистрация в Агенцията.

3. Внос на вещества в рамките на Общността

3.1 Към кои територии се прилага REACH?

REACH е Регламент на Европейската Общност, които директно се прилага във всички държави членки на Европейския съюз. Тъй като регламентът е част от споразумението на Европейската икономическа зона, той ще се прилага и в Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Вещества внасяни в Общността от Швейцария (страна, която не е държава членка на ЕС и не е част от Европейската икономическа зона, но принадлежи към Европейската асоциация за свободна търговия) ще бъдат третирани съгласно REACH като вещества внасяни от всяка друга неевропейска държава.

Държавите членки, които имат автономни области или отвъдморски територии  най-добре могат да обяснят как се прилага REACH за тези територии. Ето защо ви препоръчваме да се обръщате към националното информационно бюро на съответната страна, за да уточните специфичните изисквания.  

3.2 Какви са задълженията на компании установени извън Европейския съюз?

Производители извън Европейския съюз нямат директни задължения по Регламента REACH. Такива задължения подчинени на REACH имат вносители, установени в Общността. В съответствие с член 3 (9) от Регламента производител означава физическо или юридическо лице, установено в Общността, което произвежда тези вещества в Общността. Компании, установени извън Европейския съюз, които изнасят вещества в самостоятелен вид, в препарати или в изделия могат (но не са задължени) да определят “изключителен представител” в съответствие с член 8 от Регламента, който да изпълнява задълженията на вносител. Повече насоки относно “изключителния представител” може да откриете в Ръководството за Регистрация (раздел 1.5.3.4 – “изключителния представител” на производители извън Европейския съюз), или вижте също точка 4 от настоящия документ за повече детайли.


3.3 Какви са задълженията на вносители на вещества в изделия?

При определени обстоятелства вносители на изделия трябва да регистрират вещества в състава им или да нотифицират Агенцията (виж чл. 7 на REACH); Тези задължения като цяло са същите като задълженията на производители на изделия. При пускане на изделия на пазара на ЕИП, вносителите може да са задължени да съобщят информация за веществата в техните изделия на клиентите си. С цел да се установи дали се прилагат задължения за регистрация, нотификация или съобщаване на информация, препоръчително е всеки вносител да се запознае с Кратко ръководство за изисквания за вещества в изделия. Моля да се обърнете към Ръководство за вещества в изделия за повече подробности.

 3.4 Винаги ли вносителят се счита за едно и също юридическо лице като получателя, посочен в Единен административен документ, използван от митническите власти? Означава ли това, че получателят е отговорен за регистрацията? 

Не. Член 3 (11) на REACH посочва, че вносител е физическо или юридическо лице, установено в Общността и е отговорно за вноса, т.е., физическото въвеждане (на стоки) на митническата територия на Общността (чл. 3 (10) на REACH). Както е посочено в раздел 1.5.3.3 на Ръководството за регистрация, отговорността за вноса зависи от много фактори като кой е поръчител, кой плаща, кой се занимава с митническите формалности, но тези фактори не могат да бъдат решаващи сами по себе си.

В много случаи крайният получател на стоките (консигнаторът) също ще бъде юридическото лице, отговорно за вноса. Не винаги обаче случаят е такъв. Ако например компания А (установена в държава в ЕИП) поръчва стоки от компания Б (установена в друга страна от ЕИП), която е дистрибутор, компания А вероятно не знае откъде произхождат стоките. Компания Б може да избере да поръча стоките или от производител, установен в ЕИП или от производител извън ЕИП. В случая компания Б избира производител извън ЕИП (компания В). Стоките могат да бъдат доставени директно от компания В до компания А, за да се спестят транспортни разходи. Поради това, компания А ще бъде определена като получател на Единния административен документ и митническата обработка ще се проведе в страната, в която е установена компания А. Заплащането за стоките обаче ще бъде извършено между компании А и Б. В представения пример компания Б не е “търговска агенция”, както е описано в раздел 1.5.3.3 на Ръководството за регистрация, тъй като “търговската агенцията” не избира производителя, от който да поръча стоките.

Тъй като решението дали да поръчат стоки от производител от ЕИП или от такъв извън Общността е взето от компания Б, тази компания (а не компания А) трябва да се счита за юридическо лице, отговорно за физическото въвеждане на стоките в митническата територия на ЕИП, докато компания А е потребител по веригата. Следователно задължението за регистрация ще носи компания Б. От друга страна компания А ще трябва да докаже документално на контролните органи, че е потребител по веригата, например като покаже, че поръчката е била направена от компания Б.

В допълнение следва да се отбележи, че при тълкуване на понятието “вносител” съгласно REACH, не е възможно да се направи позоваване на Митническите кодове на Общността (Регламент (ЕИО) 2913/92) или “INCOTERMS”.    

 


ФАР Туининг Проект BG03-IB-EN-01