Министерство на околната среда и водите
REACH » Разрешаване » Кандидат-списък

Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство - кандидати за разрешаване по REACH

 

 
Наименование
CAS
ЕС

Категория на опасност

Примерни употреби

1.
2,4-Динитротолуен
121-14-2
204-450-0
 Канцерогенно, кат.2

в производството на толуен диизоцианат, който се използва в производството на гъвкава полиуретанова пяна.

като гелообразуващ-пластифициращ агент за производство на експлозиви.

2.

4,4-диаминодифенилметан

(MDA)

101-77-9
202-974-4
-

Повече от 98% от общото производство на MDA е било използвано за междинен продукт в производството на 4,4’-метилен дифенил диизоцианат (MDI). MDI се използва и за производство на полиуретан. Определени са следните видове употреба на MDA:

¨    междинен продукт в производството на висококачествени полимери;*

¨    обработка на 4-4’ метиленбис (циклохексанамин), използван като втвърдител в епоксидни смоли;*

¨    втвърдител в епоксидни смоли;

¨     втвърдител в лепила

MDA се използва като втвърдител в епоксидни смоли за агенти за втвърдяване на покрития, както и втвърдител за производство на тръби, чрез използване на процес за производство на валцувани тръби от епоксидни смоли, армирани със стъклени влакна.

* междинни употреби – изключени от обхвата на разрешаването
3.
5-терт-бутил-2,4,6-тринитро-m-ксилен (мускусен ксилен)
81-15-2
201-329-4

 Много устойчиво и силно биоакимулиращо се (vPvB)

Мускусният ксилен е синтетичен мускус, който наподобява миризмата на естествения мускус. Мускусите са основна съставка в парфюмните смеси, в ролята си на ароматизанти, на вещества, усилващи ароматизиращите свойства на други вещества в ароматизиращи препарати, детергенти, омекотители за тъкани, почистващи агенти, ароматизатори за въздух и други продукти за домакинството.

4.

Алкани, С10-13, хлорирани (късоверижни хлорирани парафини)

 85535-84-8
 287-476-5

 Устойчиво, биоакумулиращо и токсично (PBT) и много устойчиво и силно биоакумулиращо се (vPvB)

За производство на гуми и гумени изделия, употреба в замазки, бои и текстилни основи. Забавител на запалването в каучук/гума, пластификатор в замазки/уплътнения и бои.

5.
Алуминосиликат огнеупорни керамични влакна.

Алуминосиликат огнеупорни керамични влакна са влакната, с общ индекс № 650-017-00-8** в приложение VI, част 3, таблица 3.2 на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, и отговарят на следните две условия:

а) Al2O3 и SiO2 са налични в следните диапазони концентрация:

·      Al2O3: 43.5 – 47 % тегловни, и SiO2: 49.5 – 53.5 % тегловни, или

·   Al2O3: 45.5 – 50.5 % тегловни, и SiO2: 48.5 – 54 % тегловни

б)влакна имащи претеглен по дължина среден диаметър, т.е. по-малък от две стандартни геометрични грешки или по-малък от 6 микрометра (μm).

 
 
 -
 Канцерогенно, кат. 2

Огнеупорните керамични влакна се използват за висока температура изолация, почти изключително в индустриални приложения (изолация на промишлени пещи и съоръжения, оборудване за автомобилната и летателни средства и космическата индустрия) и за противопожарна защита (сгради и промишлен процес, оборудване).

6.
Антрацен
120-12-7
 204-371-1
 PBT
 Голяма част от антрацена, произведен в ЕС се е използвала като междинно вещества за синтеза на антрахинон. Тази практика понастоящем е преустановена.
За научно-изследователска дейност;
за производство на фармацевтични и пиротехнически препарати и изделия (за генериране на черен пушек във филмови и театрални продукции);
7.

Антраценово масло

90640-80-5
292-602-7
 Канцерогенно, кат. 2(1), PBT и vPvB

 

Веществата, се използват главно в производството на други вещества, като например антрацен и сажди. Те могат да се използват като редуциращи агенти в доменни пещи, като съставки в бункер на гориво, за импрегниране, уплътняване и защита от корозия.

 
8.

Антраценово масло, антраценова паста

90640-81-6
292-603-2
 Канцерогенно, кат. 2(2),    Мутагенно, кат.2 (3), PBT, vPvB
9.

Антраценово масло, антраценова паста, антраценова фракция

91995-15-2
295-275-9
 Канцерогенно, кат. 2(2), Мутагенно, кат. (3), PBT и vPvB
10.

Антраценово масло, антраценова паста, леки дестилационни фракции*

91995-17-4
295-278-5
 Канцерогенно, кат. 2(2), Мутагенно, кат. 2 (3), PBT и vPvB
11.

Антраценово масло, ниско съдържание на антрацен

90640-82-7
292-604-8
 Канцерогенно, кат. 2(2), Мутагенно, кат. 2 (3), PBT и vPvB
12.

Бензил бутил фталат

85-68-7
201-622-7
Токсично за репродукцията кат.2
 - пластификатор на полимери, най-вече PVC.

 - в полимери за покрития на кожи, текстил и пресоване на филми.

- в препарати (вкл/ лепила, замазки, мастила).

13.

Бис (2-етил (хексил) фталат) (DEHP)

117-81-7
204-211-0
Токсично за репродукцията кат. 2

DEHP е едно от редицата вещества, които широко се използват като пластификатори в PVC и други полимерни материали, използвани за производство на различни продукти, включително подови настилки, покриви, кабели, профили и медицински продукти като кръвни тръбички и оборудване за диализа. Съдържанието на DEHP в гъвкави полимерни материали варира, но често е около 30% (тегловни). Трябва да се отбележи, че DEHP, когато се използва като пластификатор не е химически обвързан в матрицата. В допълнение, DEHP се използва в голям брой различни препарати, включително и лепила, грундове, каучук, лакове, бои, и печатарски мастила.

4.

Бис-(трибутилкалаен) оксид

56-35-9
200-268-0

Устойчиво, биоакумулиращо и токсично (PBT)

TBTO в момента се използва само в ЕС, като междинен продукт за производството на други химикали. Една от миналите употреби на TBTO в Европа е за биоциди.

15.

Кобалтов дихлорид

7646-79-9
231-589-4
Канцерогенно, кат.2

Кобалтовият дихлорид се използва като абсорбент в индустрията, за газови маски, като индикатор на влажността във влагомери, барометри, силициев гел. Използва се за отделяне на магнезий при рециклиране на скрап, като багрило в стъкларската промишленост, като катализатор при хидрогениране и десулфоризация, за формулиране на мастило, като изсушител на метали и покрития, бои, лакове, печатарски мастила. В производството на сплави от цветни метали (самолетостроене). Използва се в галванопластиката, металургията. Използва се в каучуковото производство за увеличаване сцеплението на гумите с металните ротори. Използва се в др. неорганични химични продукти.

16.

Диарсенов пентаоксид

1303-28-2
215-116-9
Канцерогенно, кат.1

1. За защита на дървото

2. Стъкло и стъклени продукти

Диарсеновия пентаоксид се използва в производството на специални стъкла. 

3. Междинен продукт за други арсенови съединения. 

17.

Диарсенов триоксид

1327-53-3
215-481-4
Канцерогенно, кат.1

1. За защита на дървото (тази употреба попада в обхвата на биоцидното законодателство).

2. Бои, лакове и други

Диарсеновия триоксид, се използва в обезцветяващ агент за емайли. Той може да се използва като агент за постигане на непрозрачност на глазурите и като обезцветяващ агент.

3. Стъкло и стъклени изделия

Диарсеновия триоксид, се използва при производството на оловен кристал и стъкло, като обезцветяващ агент на стъкло. Основните продукти са: светлинно стъкло (тръби и крушки), оптично стъкло, лабораторни и технически изделия от стъкло, боросиликат и керамични чаши (съдове за готвене и приложения при висока температура), както и за в електронната индустрия (LCD панели). За електронно-лъчеви тръби (CRT), стъкло за телевизори и монитори /тази употреба е преустановена/. Освен това, диарсеновия триоксид се използва за отстраняване на мехурчетата от стопеното стъкло.

4. Сплав.

Арсенът използван в сплавите, е произвеждан от диарсенов триоксид или като метален арсен.

4.1. Основно желязото, стоманата и феросплавите. Някои стомани (и сплави) при определени условия са податливи на водорода при досег, което зависи от присъствието на "разтворител" водород в стоманата. Присъствието на арсен спомага за разпространението на водорода в стоманата (и сплавите), което от своя страна спомага за усилване на потенциала на водородната крехкост.

4.2. Основни благородни и други цветни метали

Диарсеновия триоксид, се използва в производството на сплави с арсен като води до увеличаване на твърдостта на останалите метали.

5. Електронни Компоненти

Диарсеновия триоксид се използва за производство на химически чист за анализ арсен на основата на галиев арсенид (GaAs) полупроводници. Това предполага също така, че веществото се използва в производство на медно фолио в печатните платки. В производството на електронни компоненти, като например полупроводници, където диарсеновия триоксид се явява като междинен продукт. В повечето случаи това означава, че веществото се превръща в друго вещество (напр. галиев арсенид). Такива употреби са освободени от разрешителен режим, както е посочено в чл. 2 (8б) на регламента REACH, отнасящ се до: "На място изолирани междинни продукти и транспортирани изолирани междинни продукти".

5.1. Употреби на Галиев арсенид

Галиевият арсенид (GaAs) се използва като полупроводников субстрат, като примес в полупроводникови материали, и като субстрат в LED.

5.2. Арсен като примес.

 в производството на полупроводникови устройства. Арсенът е N-тип примес (донор) в силиций (заедно с другите елементи от V група на Периодичната таблица, по-специално антимон и фосфор).

5.3. Селениеви Сплави.

Малки количества химически чист за анализ арсен, се използват в арсен-селениеви сплави за фотопроводници, използвани в фотокопирните машини, инфрачервените детектори за фотоволтаични клетки и др.

6. Други употреби.

За производство на диарсенов пентаоксид; за производство на други съединения на арсена.

18.
Дибутил фталат
84-74-2
201-557-4
Токсично за репродукцията

пластификатор, който често се използва в комбинация с други високомолекулни фталати, тъй като в самостоятелен вид е твърде летливо вещество, за да се използва в производството на PVC.

19.

Диизобутил фталат

84-69-5
201-553-2
Токсично за репродукцията, кат.2

пластификатор за нитроцелулоза, целулозен етер, полиакрилатни и полиацетатни дисперсии, и като гелообразуващ агент в комбинация с други пластификатори, които са широко използвани за пластмаси, лакове, лепила, експлозивни материали и лак за нокти.

20.
Хексабромоциклододекан и стереоизомерните му форми:

a-, β- и γ- хексабромоциклододекан

25637-99-4

247-148-4, 221-695-9 (134237-50-6) (134237-51-7) (134237-52-8)

PBT

добавка за забавяне на запалването в следните видове продукти: експандиран полистирен (EPS); екструдиран полистирен (XPS); високо устойчив полистирен (HIPS); основи за тъкани.

21.

Оловен хромат

7758-97-6
231-846-0
Канцерогенно, кат.2; токсично за репродукцията, кат.1

производство на багрила и пигменти, и като пигмент или покриващ агент в промишлени и морски продукти, бои и лакове.

·   формулирането на перилни препарати и белина, фоточувствителни материали, производство на пиротехнически прахове или балсамиране/ възстановяване на художествени произведения.

22.

Оловен хромат молибдат сулфат червено (C.I. пигмент Червено 104)***

12656-85-8
235-759-9
Канцерогенно, кат. 2; токсично за репродукцията, кат. 1

оцветител, за боядисване и покривен слой в сектори като гума, пластмаса и бои, покрития и лакове индустрии.

·   производството на селскостопански оборудване, транспортни средства /вкл. самолети/, при боядисването на пътища и писти. 

23.

Оловен хидроген арсенат

7784-40-9
232-064-2

Канцерогенно, кат. 1; токсично за репродукцията, кат. 1

Използван преди като инсектицид срещу молци и други вредители; вече не се използва в в ЕС или САЩ.

24.

Оловен сулфохромат жълто (C.I. пигмент жълто 34)***

1344-37-2
215-693-7
Канцерогенно, кат.2; токсично за репродукцията, кат.1

оцветител, за боядисване и покривен слой в сектори като гума, пластмаса и бои, покрития и лакове индустрии.

В производството на селскостопанска техника, превозни средства /вкл. самолети/, при боядисването на пътища и писти. 

·   за камуфлаж или за маркировка на боеприпаси в сферата на отбраната.

25.

Смола от каменовъглен катран, висока температура

65996-93-2
266-028-2
Канцерогенно, кат.2; PBT и vPvB

 - в производството на електроди за промишлени приложения.

 - за тежка антикорозионна защита, със специално предназначение настилка, производството на други вещества

- производството на глина.

26.
Натриев дихромат
7789-12-0
10588-01-9
234-190-3
Канцерогенно, кат. 2;
Мутагенно, кат 2 и токсично за репродукцията, кат. 2

 - производството на др. хром съдържащи съединения, на неорганични хромни пигменти, св. с олово, стронций, барий, цинк, за оцветяване на бои и пластмаси.

 - за метално покритие, подпомагащо устойчивостта на корозия – в галванопластиката.

 - за приготвяне на цветно стъкло и керамични глазури, като фиксатор в боядисването;

  - за производството на етерични масла и парфюми.

27.
Триетил арсенат
15606-95-8
427-700-2
Канцерогенно, кат.1

 - специализирани допинги (същото като другите арсенати).

- в минерални и каменодобивни продукти, като консервант за дърво, в багрила и пигменти, в пестициди и други агрохимични продукти.

 
28.

Трис (2- хлороетил) фосфат

115-96-8
204-118-5
Токсично за репродукцията, кат. 2

 -  добавка в пластификатори и вискозитет регулатори с пламъко-забавящи свойства за акрилни смоли, полиуретан, поливинил хлорид и други полимери.

 - лепила, покрития, пламъко-устойчиви бои и лакове.

 - промишлени отрасли за употреба на ТХЕФ са мебели, текстилната и строителната индустрия.

 
29.
Циркониев алуминосиликат, огнеупорни керамични влакна
 

Циркониев алуминосиликат, огнеупорни керамични влакна са влакната, с общ индекс № 650-017-00-8** в приложение VI, част 3, таблица 3.2 на Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класификацията, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, и отговарят на следните две условия:

а) Al2O3, SiO2 и ZrO2 са налични в следните диапазони концентрация:

·      Al2O3: 35 – 36 % тегловни, и

·      SiO2: 47.5 – 50 % тегловни, и

·      ZrO2: 15 - 17 % тегловни,

б) влакна имащи претеглен по дължина среден диаметър, т.е. по-малък от две стандартни геометрични грешки или по-малък от 6 микрометра (μm).

 
-
Канцерогенно, кат. 2

висока температура изолация:

· индустриални приложения (изолация на промишлени пещи и съоръжения, оборудване за автомобилната и летателни средства и космическата индустрия) и

·         за противопожарна защита (сгради и промишлен процес, оборудване).

30.
Акриламид
79-06-1
201-173-7

Канцерогенно, кат.2; Мутагенно, кат.2;

·   синтез на полиакриламиди, които се използват в различни приложения, например в пречистването на отпадни води и обработка на хартия.

·   производство на полиакриламидни гелове за изследователски цели и като фугиращ агент в инженерните дейности.

 
31.
Трихлороетилен
201-167-4
79-01-6

Канцерогенност, кат. 2

Използва се основно като междинен продукт в производството на хлорирани и флуорирани органични съединения. Други приложения обхващат почистване и обезмасляване на метални части или като разтворител на лепила.

32.
Борна киселина
233-139-2
234-343-4
10043-35-3
11113-50-1

Токсичност за репродукцията, кат. 2

Борната киселина е широко използвана поради своята плътност, свойство да забавя горенето, антисептични и консервиращи свойства. Влиза в състава на почистващи препарати, лепила, играчки, промишлени флуиди, спирачни течности, стъкло, керамика, забавители на горенето, бои, дезинфектанти, козметика, хранителни добавки, торове, инсектициди и др.

33.

Динатриев тетраборат, анхидрат

215-540-4
1303-96-4
1330-43-4
12179-04-3

Токсичност за репродукцията, кат. 2

Употребата включва множество приложения, напр. детергенти, стъкло и стъклени влакна, керамика, индустриални течности, металургия, лепила, забавители на горенето, продукти за лична хигиена, биоциди, торове.

34.

Тетраборон динатриев хептаоксид, хидрат

235-541-3
12267-73-1

Токсичност за репродукцията, кат. 2

Получава се от същото съединение във воден разтвор. Употребата включва множество приложения, напр. детергенти, стъкло и стъклени влакна, керамика, индустриални течности, металургия, лепила, забавители на горенето, продукти за лична хигиена, биоциди, торове.

35.
Натриев хромат
231-889-5
7775-11-3

Канцерогенност, кат. 2; мутагенност, кат. 2; токсичност за репродукцията, кат. 2

Използва се основно като междинен продукт в производството на други хром-съдържащи съединения, както и за лабораторни цели, но тази употреба е ограничена.

36.
Калиев хромат
232-140-5
7789-00-6

Канцерогенност, кат. 2; мутагенност, кат. 2

Използва се като корозионен инхибитор за обработка и покритие на метали, за производството на реагенти, химикали и текстил, като оцветител в керамиката, в производството на пигменти, мастила и като лабораторен реагент.

37.
Амониев дихромат
232-143-1
7789-09-5

Канцерогенност, кат. 2; мутагенност, кат. 2; токсичност за репродукцията, кат. 2

Използва се основно като окисляващ агент. Други известни приложения са при производството на фоточувствителни екрани и като фиксатор в производството на текстил. По-маловажните употреби обхващат обработка на метали и лабораторен реагент.

38.
Калиев дихромат
231-906-6
7778-50-9

Канцерогенност, кат. 2; мутагенност, кат. 2; токсичност за репродукцията, кат. 2

Използва се в производството на хромирани метали и като корозионен инхибитор за обработка и покритие на метали. Използва се като фиксатор на текстил, лабораторен реагент, за почистване на лабораторна стъклария, в производството на други реагенти и като окисляващ агент във фотолитографията.

 

*Леки фракции от дестилация

 

** Всички огнеупорни керамични влакна са обхванати с Индекс номер 650-017-00-8 в приложение VI на Регламент (EO) 1272/2008 за класифициране, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси (CLP).

*** C.I.: цветен индекс

 (1) Веществото не отговарят на критериите за определяне като канцерогенно, когато то съдържа по-малко от 0,005 % тегловни бензо [а] пирен (EINECS № 200-028-5)

(2) Веществото не отговарят на критериите за определяне като канцерогенно, когато то съдържа по-малко от 0,005 % тегловни бензо [а] пирен (EINECS № 200-028-5) и по-малко от 0,1 % тегловни бензен (EINECS № 200-753-7).

(3) Веществото не отговарят на критериите за определяне като мутагенно, когато то съдържа по-малко от 0,1% тегловни бензен (EINECS № 200-753-7).

 

 

 Начало

 

 


ФАР Туининг Проект BG03-IB-EN-01