Министерство на околната среда и водите
Регламент CLP (ЕО) № 1272/2008

Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP)

CLP Регламентът въвежда в законодателството на Общността Глобалната хармонизирана система (GHS). В новия регламент са въведени:

Нови научни критерии за оценка на опасните свойства на химикалите. Например, представената по-долу диаграма показва разлики при определяне на “острата токсичност – орално” според наличната система, в сравнение с новите критерии на CLP.

Два нови хармонизирани опасни предупредителни символи за етикетиране (известни като ‘пиктограми’),

и нов дизайн за съществуващите символи

 

Нови хармонизирани предупреждения за опасност и препоръки за безопасност, които ще заместят съществуващите сега рискови фрази (R-фрази) и фрази за безопасност (S- фрази).

Нови предупреждения за опасност, например:
H240 - Може да предизвика експлозия при нагряване.
H320 - Предизвиква дразнене на очите
H401 - Токсичен за водните организми
 
Нови препоръки за безопасност, например:

P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.

P271 - Да се използва само на открито или на добре проветриво място.

P410 - Да се пази от пряка слънчева светлина.
 

Какво ще се случи с Наредбата за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати?

Новият Регламент се прилага директно във всички страни членки. Това означава, първо, че страните членки не трябва да го транспонират, в съответствие с тяхното законодателство. Второ, страните членки ще трябва окончателно да отменят, сега действащата система за класифициране и етикетиране в тяхното национално законодателство, считано от 1 юни 2015 г.

От 20.01.2009г. Приложение I на Наредбата за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати се заменя с Приложение VI на CLP Регламента

Класификацията и етикетирането (C&L) включват оценяване на присъщите опасни свойства на дадено вещество или смес (препарат) и съобщаване на тези опасности посредством етикета. Тази оценка трябва да бъде извършена за всяко вещество или смес/препарат, произведени в или внесени на пазара на Европейската общност, и води до класификация на веществото/сместа като опасни в зависимост от физико-химичните свойства, въздействието върху здравето или ефектите върху околната среда. Поради това, C&L е полезен инструмент за управление на риска от химикалите. Всички пуснати на пазара вещества и смеси/препарати, трябва да бъдат класифицирани и съответно етикетирани независимо от количеството, в което са пуснати на пазара. Етикетирането е първата и най-често единствената информация за опасностите от даден химикал, която достига до потребителя, било то крайния потребител или работника.

Класификацията и етикетирането на определени вещества, които пораждат особена загриженост, са посочени в списъка на ЕО с хармонизирана класификация на Приложение VI на CLP Регламента. Веществата, вписани в Таблица 3.1 на приложението са класифицирани в съответствие с критериите на CLP Регламента, а тези в Таблица 3.2 са класифицирани и етикетирани в съответствие с критериите в Директива 67/548/EИО, които са въведени в Приложение № 2 на националната наредба. Приложение I на Директива 67/548/EИО беше заличено с влизането в сила на Регламент (EО) 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) на 20 януари 2009 г. Приложение I се заменя с Таблица 3.2 в Приложение VI на CLP. Трябва да се отбележи, че последните 30-то и 31-во ATP на Директива 67/548/ЕИО ще бъдат добавени в Таблица 3.2 и ще станат юридически обвързващи с приемането на първото ATP на CLP Регламента.
 
Важно!

Юридически обвързващ винаги е текстът на Таблица 3.2, така както е поместен в Официален вестник.

Приложение VI на CLP Регламента, ще бъде актуализирано с Адаптации към техническия (ATP), както досега за Приложение I на Директива 67/548/EИО. 1-то ATP е планирано за пролетта на 2009 г. и ще съдържа 30-то ATP и 31-во ATP на Директива 67/548/EИО.

Досега компетентните органи на държавите-членки можеха да правят предложения за хармонизирана C&L на вещества, с цел включването им в Приложение I на Директива 67/548/EИО. Тези предложения биваха дискутирани в Техническия комитет за класификация и етикетиране (TC C&L) и в специализирани експертни групи, чиито заключения се внасяха като препоръки на Комисията за евентуално включване в ATP на Директива 67/548/EИО.

Понастоящем компетентните органи на държавите-членки, както и всеки производител, вносител и потребител надолу по веригата, могат да правят предложения за хармонизирана класификация и етикетиране на вещества, с цел включването им в Приложение VI на CLP Регламента. Предложението трябва да бъде подадено в Европейската Агенция по химикали (ECHA) в съответствие с процедурата, въведена в новия CLP Регламент. Комитетът за оценка на риска (RAC) към ECHA следва да приеме и препрати към Комисията становище по предложението с цел евентуалното му включване в ATP.

Трябва да се отбележи, че към момента Таблица 3.2 и Приложение I не са напълно идентични, поради някои технически поправки, нанесени в Приложение VI. Важно е да се знае, също че представянето на някои вещества в Таблица 3.1 и в Таблица 3.2 не е съвсем идентично, поради различие в критериите в CLP Регламента по отношение на физичните опасности. Ако дадено опасно вещество, което не е включено в Приложение VI е пуснато на пазара в самостоятелен вид или като съставка на смес (препарат), неговите производители/вносители/потребители надолу по веригата трябва да го класифицират самостоятелно в съответствие с критериите в Приложение VI на Директива 67/548/EИО (Приложение № 2 на националната наредба) или Приложение I на CLP Регламента. Класификацията и етикетирането на опасни препарати в обхвата на Директива 1999/45/EО също се основават на критериите в Приложение VI на Директива 67/548/EИО.

Списък с Класификация и Етикетиране

Новият Регламент ще създаде инвентаризационен списък за класифициране и етикетиране на веществата. Инвентаризационният списък ще бъде запълнен от класифицирането, определено от индустрията. Много от информацията, добавена към класифицирането ще бъде предложена да бъде част от информацията за доставчици в Регламента REACH, регистриращи вещества, които се пускат на пазара.

EC Регламент – ръководства и бъдещи инструменти
 
“Таблица за преобразуване”
В Приложение VII на новия Регламент се представя “таблица за преобразуване”, която позволява да се “конвертира” класифицирането, направено в сега действащата Директива за опасните вещества към новото класифициране, касаещо критериите на GHS. Там, където няма възможност за пряко преобразуване - “едно към едно”, в Приложението се определя класифициране в по-сериозна категория, тогава задължението се прехвърля на доставчика да реши дали тази по-сериозна категория на класифицирането е необходима. Това приложение предвижда да се използват тези вещества и смеси, които вече имат собствена класификация, според съществуващото европейско законодателство, и където определените категории на опасност са еквивалентни.

Европейската Комисия предвижда, че тази таблица ще бъде в помощ на доставчици/вносители на вещества и смеси, изпълнявайки своите задължения, съгласно изискванията на новия Регламент, без да трябва да ги класифицират отново, докато химикала все още е класифициран спрямо съществуващата система. Ако доставчикът/вносителят изберат да не използват таблицата, те трябва да направят повторна оценка на веществата или смесите, използвайки критериите в Регламента.


ФАР Туининг Проект BG03-IB-EN-01