Министерство на околната среда и водите
Детергенти

 Ново: Указания за провеждане на контролна дейност по прилагане на Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите

 Законодателство:

      English
  • Регламент (ЕО) № 907/2006 за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 с цел адаптиране на приложения ІІІ и VІІ към него
  • Регламент (ЕО) № 551/2009 на Комисията от 25 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно детергентите с цел адаптиране на приложения V и VI към него (дерогация за повърхностноактивно вещество)                                                                 

English

  • Регламент (ЕО) № 1336/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 с оглед адаптирането му към Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси

 Предложение за изменение на Регламент 648/2004 относно детергентите по отношение употребата на фосфати в перилни детергенти

Оценка на въздействието във връзка с предложението за изменение на Регламент 648/2004

  База-данни за съставки на детергенти:

 Ръководства:

  • Ръководство за прилагане на Регламент (ЕО) 648/2004 относно детергентите

  Най-често задавани въпроси и отговори за Регламент (ЕС) 648/2004 относно детергентите

 Информационни материали:

Полезни връзки:

http://bg.cleanright.eu/ - Нов специализиран сайт за потребители на детергенти, разработен в рамките на доброволна инициатива на AISE и CEFIC в сътрудничество с Българска асоциация на детергентната индустрия /БАДИ/. На този адрес можете да направите виртуална обиколка във всички помещения на съвременния дом, за да се информирате за

  • продуктите за почистване на различните видове повърхности,
  • за най-правилната им и безопасна употреба,
  • поддържането на добра хигиена в различните помещения на дома,
  • постигането на по-безопасна домашна среда,
  • за това как да се пести енергия.
 Министерството на околната среда и водите на Р. България приветства осъществяването на проекта Cleanright като доброволна инициатива, целяща повишаване информираността на крайните потребители относно свойствата и състава на битовите препарати за почистване, което ще доведе до безопасна и устойчива употреба на детергенти и ще подпомогне опазването на околната среда.

 Успешно са приключили следните проекти:

Проект за двустранно сътрудничество между Министерството на околната среда и водите – България иФедералното Министерство на околната среда, опазване на природата и ядрената безопасност на Федерална Република Германия на тема “Прилагане и налагане на Регламент (ЕС) 648/2004 относно детергентите в България”

Прилагане в България на Регламент (ЕО) 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно детергентите.

В рамките на проекта бяха постигнати следните резултати:

-          Укрепване на административния капацитет на национално и регионално ниво по отношение изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) 648/2004.

-          Провеждане на семинари, както с експерти от РИОСВ, така и с представители на индустрията;

-          Учебно посещение в Германия на експерти от МОСВ и РИОСВ;

-          Изготвяне на ръководство за прилагане на Регламент (ЕО) 648/2004, предназначено за експертите от РИОСВ.   

-          Изготвяне и публикуване на интернет страницата на министерството на информационни материали, с цел подпомагане на контролните органи и индустрията във връзка с изпълнение на задълженията им по регламента.

На проведените семинари и работни срещи, германските експерти представиха много подробни и полезни презентации за основните области на приложение на Регламент (ЕО) 648/2004 и задълженията на индустрията, произтичащи от неговото прилагане.

 

 

 


ФАР Туининг Проект BG03-IB-EN-01