Министерство на околната среда и водите

Предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества и ограничаване на последствията от тях

Директива Севезо II е краткото наименование на Директива 96/82/ЕС за контрол на риска от големи аварии, приета на 9 декември 1996 г., която има за цел предотвратяване на опасностите от големи аварии свързани с опасни химични вещества и ограничаване на последствията от тях не само за хората (аспекти на безопасността и здравето на хората), но и за околната среда (аспекти на околната среда).

Изискванията на Директива Севезо II са транспонирани в българското законодателство в Закона за опазване на околната среда (ЗООС) - Глава седма “Предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване”, Раздел I “Предотвратяване на големи аварии” и Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях .ФАР Туининг Проект BG03-IB-EN-01