Министерство на околната среда и водите
Класификация, етикетиране и опаковане » Законодателство

Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) №  1907/2006.

Консолидиран вариант

English

Регламент (ЕО) № 1336/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 с оглед адаптирането му към Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси

English

Регламент (ЕО) № 790/2009 на Комисията от 10 август 2009 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия напредък на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси   

English

Регламент (ЕС) № 440/2010 на Комисията от 21 май 2010 година относно таксите, дължими на Европейската агенция по химикали съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси

English

  ново Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси

От 20.01.2009г. Приложение I на старата Наредба се замени с Приложение VI на Регламент (EО) 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP). Веществата, вписани в Таблица 3.1 на приложението са класифицирани в съответствие с критериите на CLP Регламента, а тези в Таблица 3.2 са класифицирани в съответствие с Директива 67/548/EИО.

Приложение № 1

              Приложение № 4  

              Приложение № 5 

              Приложение № 6

              Приложение № 7

              Приложение № 8 

              Приложение № 9 

              Приложение № 11

Приложение 12

Приложение № 13 

Регламент (ЕО) 286/2011 на Комисията от 10 март 2011 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси

Директива 2006/121/EО на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г., изменяща Директива на Съвета 67/548/EEО за сближаването на законите, наредбите и административните разпоредби относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни вещества, с цел адаптирането й към Регламент (EО) 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), установяващ Европейска Агенция по Химикали.

  • Коригендум на Директива 2006/121/EО на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г., изменяща Директива на Съвета 67/548/EEО за сближаването на законите, наредбите и административните разпоредби относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни вещества, с цел адаптирането й към Регламент (EО) 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), установяващ Европейска Агенция по Химикали (последно изменение от 29 май 2007г.)

Двата акта и техните изменения са публикувани съответно в брой L 396 на Официален Вестник на ЕС от 30 декември 2006 г. и L 136 на Официален Вестник на ЕС от 29 май 2007г. Регламентът е в сила за всичките 27 страни членки от 1 юни 2007 г., като за изпълнението на редица изисквания в него са предвидени преходни периоди.

 Заявление за получаване на разрешение за изписване върху етикета на алтернативно наименование на химично вещество, влизащо в състава на химична смес/смеси 

Критерии за избор на алтернативни наименования (генерични наименования)

 Специални изисквания към опаковките на химични смеси, пускани на пазара за масова употреба

 Специални изисквания, отнасящи се до етикетирането на определени смеси

 Определяне на токсикологичните свойства на химичните смеси

 Определяне на екотоксикологичните свойства на химичните смеси

 Размери на етикета върху опаковката на химични вещества, гранични стойности на концентрациите на химични вещества в смес и допустимо изменение на първоначалната концентрация в смеси

 Стандартни текстове, даващи съвети за безопасно съхранение и използване на опасното химично вещество или смес (S-фрази)

 Стандартни текстове, предупреждаващи за риска, свързан с използването на опасното химично вещество или смес (R-фрази)

 Основни изисквания при класифицирането и етикетирането на опасни химични вещества и смеси

 ново Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

   

Приложение № 10

Определяне на физико-химичните свойства на химични смеси

Приложение № 2

Изисквания към приспособленията за затваряне на опаковките, които ги правят недостъпни за деца, и към тактилните знаци за опасност


ФАР Туининг Проект BG03-IB-EN-01